Edikasyon sou Nitrisyon

Nou kreye materyèl edikasyon sou nitrisyon sa yo pou Patnè kap distribiye manje Feed My Starving Children (FMSC) yo. Dokiman sa yo bay fòmasyon sou preparasyon, nitrisyon, stokaj kijan pou konsève ak distribiye pwodwi manje MannaPack® yo. Okenn nan materyèl sa yo pa fokis sou yon peyi oswa yon kilti espesifik men pito yo reprezante yon dokiman inivèsèl.

Pa gen okenn problem pou telechaje dokiman sa yo epi itilize yo pou distribisyon ak fòmasyon sou pwodwi manje MannaPack yo. Tout depans pou enprime materyèl sa se responsablite patnè endividyèl la – FMSC pa peye pou enprime yo. Tanpri dwe retire logo FMSC a siw chanje nenpòt  bagay materyèl ki chanje.

Si w ta renmen kolabore ak FMSC sou kèk lòt opsyon sou diferan lang pou materyèl sa yo, tanpri kontakte yon manm nan staff FMSC yo sou adrès sa international@fmsc.org.

MannaPack Rice

Afich 1

Afich 2

Kat flach yo

MannaPack Mix

Afich 1

Afich 2

Kat flach yo

MannaPack Potato–D

Afich 1

Afich 2

Kat flach yo

MannaPack Potato–W

Afich 1

Afich 2

Kat flach yo